Kuchema: mwana ari kufa akanyaradza vabereki vake kusvika parufu rwake

Luca akarwara nechirwere chisingawanzoitika: ROHHAD syndrome yakaonekwa mune vanhu makumi manomwe neshanu chete pasirese.

Vabereki vaiziva kuti mwanakomana wavo aizofa kubva musi wakazvarwa mukomana nemakore maviri. Ruka akangoerekana atanga kuwedzera huremu. Pakanga pasina zvikonzero zveizvi: hapana shanduko mukudya, hapana mahormone kusagadzikana. Kuongororwa kwacho kwaityisa - ROHHAD syndrome. Iko kufutisa nekukasika kunokonzerwa nekusagadzikana kweiyo hypothalamus, hyperventilation yemapapu, uye dysregulation yeiyo autonomic nervous system. Chirwere hachirapike uye chinopera murufu muzana muzana muzana yezviitiko. Hapana wevarwere vane chiratidzo cheROHHAD achiri kukwanisa kurarama kusvika pamakore makumi maviri ekuberekwa.

Vabereki vemukomana vaigona kungozvinzwisisa nenyaya yekuti mwanakomana wavo aizofa. Kana - hapana anoziva. Asi zvinozivikanwa zvechokwadi kuti Ruka haazorarama kusvika mukukura. Kurwara kwemoyo mumwana chave chinhu chakajairika muhupenyu hwavo, uye kutya kwave shamwari yekusingaperi yevabereki vavo. Asi vakaedza kuita kuti mukomana ararame hupenyu hwakajairika, sevamwe vake. Ruka akaenda kuchikoro (ainyanya kufarira masvomhu), akapinda mumitambo, akaenda kukirabhu yemitambo uye akanamata imbwa yake. Wese munhu aimuda - vese vadzidzisi uye vaaidzidza navo. Uye mukomana aida hupenyu.

“Luka ndiye bunny yedu ine zuva. Ane simba rinoshamisa uye anoshamisa kuseka. He is such a mischievous person, ”- uku ndiko kutaura kwakaita mupristi wekereke, kwaienda Luke nemhuri yake, akataura nezvake.

Mukomana akaziva kuti aizofa. Asi handicho chikonzero nei ainetseka. Ruka aiziva kuti vabereki vake vaizochema sei. Uye mwana airwara zvakaipisisa, uyo akanzwa ari pamba mukutarisirwa, akaedza kunyaradza vabereki vake.

"Ndakagadzirira kuenda kudenga," Luca akaudza baba. Baba vemwana vakataura mazwi aya pakuvigwa kwemukomana. Ruka akafa mwedzi mushure mekuve nemakore gumi nerimwe. Mwana wacho aisakwanisa kutakura chimwe chirwere chemwoyo.

“Iye zvino akasununguka kubva pakurwadziwa, akasununguka pakutambura. Akaenda kune imwe nyika iri nani, - akadaro Angelo, baba vemwana, akamira pamusoro pebhokisi, akapendwa mumavara ese emuraraungu. Luka aida kumuwonekana naye kuti arege kuvava - akada kana mufaro uchimutonga. - Hupenyu chipo chakakosha. Nakidzwa neminiti yega yega sezvakaita Luke. "

Mufananidzo Pfuti:
facebook.com/angelo.pucella.9

Munguva yehupenyu hwake, Luke akaedza kubatsira vanhu. Akaita basa rerudo nenzira yevakuru chose: akabatsira kuronga nhangemutange kubatsira vanhu vanorwara zvakanyanya, akavhura chitoro pachezvake, mari yaakatora kuzoponesa hupenyu hwevamwe vanhu. Kunyangwe mushure mekufa kwake, mukomana uyu akapa vamwe vanhu tariro. Akave mupi wekufa uye nekudaro akaponesa hupenyu hutatu, kusanganisira mwana mumwe.

“Munguva yehupenyu hwake hupfupi, Ruka akabata hupenyu hwakawanda, zvakakonzera kunyemwerera uye kuseka kwakawanda. Achagara nekusingaperi mumoyo nendangariro. Ndinoda kuti pasi rose rizive kudada kwedu kuve vabereki vaRuka. Tinomuda kupfuura hupenyu. Mwanakomana wangu akanaka, akanaka, ndinokuda, ”vakanyora amai vaLuka pazuva rekuvigwa kwemwanakomana wavo wavanoda.

Leave a Reply